Statut

Statut
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie ZUPEŁNE DOBRO, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu oraz posiada osobowość prawną.
§2
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.
§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów
statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju, na terenie innych
państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także
ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je zasłużonym osobom lub organizacjom.
§6
1.Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
2. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa, inne podmioty ekonomii
społecznej, spółki kapitałowe.
Stowarzyszenie może przystępować do spółek kapitałowych i innych podmiotów ekonomii
społecznej.
§7
1. Działalność Stowarzyszenie oparta jest na pracy społecznej członków oraz pracy wolontariuszy.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym również
członków Zarządu.
2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie
reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej – Komisji Rewizyjnej, wskazany w uchwale tego
organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Rozdział II
Cele i formy działania
§ 8
Celem Stowarzyszenia jest:
a) Aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w szczególności:
● osób w kryzysie bezdomności, będących w ciężkiej sytuacji zdrowotnej lub/i
materialnej, włącznie z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi
● osób starszych w wieku emerytalnym
● osób samotnych
● więźniów i osób po odbyciu kar w zakładach karnych, w tym młodzieży, która ma
problem z prawem
● osób, a w szczególności młodzieży i dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych
● osób uzależnionych.
b) Pomoc społeczna, dotycząca w szczególności rodzin i osób będących w trudnej sytuacji
życiowej, dająca możliwość godnego życia w społeczeństwie.
c) Pomoc w zatrudnieniu i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
bezrobociem.
d) Przeciwdziałanie uzależnieniom.
e) Wspieranie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym oraz
charytatywnym.
f) Wspieranie rozwoju szkół, oświaty, organizacji, placówek edukacyjnych, szpitali, w zakresie
zbieżnym z celami stowarzyszenia.
g) Ochrona i promocja życia oraz zdrowia.
h) Działalność charytatywna.
i) Promowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych, w szczególności życia
w rodzinie, małżeństwie.
j) Promocja wolontariatu.
2.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizację żywienia i dożywiania osób ubogich,
b) zakładanie i prowadzenie jadłodajni, schronisk, noclegowni, ogrzewalni, mieszkań
wspieranych, łaźni, pralni, przedsiębiorstw podmiotu leczniczego oraz prowadzenie innych
placówek niezbędnych do realizacji wyżej wymienionych obszarów działania,
c) organizowanie inicjatyw foodsharingu poprzez zachęcanie do dzielenia się jedzeniem
i działania na rzecz ograniczenia marnowania żywności poprzez zbiórkę i przekazywanie
jedzenia na rzecz potrzebujących,
d) udzielanie wsparcia duchowego,
e) udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej i prawnej,
f) udzielanie pomocy materialnej,
g) wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym prowadzenia działalności leczniczej,
h) występowanie w imieniu osób w kryzysie bezdomności w obronie należnych im praw,
i) organizowanie pracy dla osób w kryzysie bezdomności, uwzględniając ich możliwości
psychofizyczne oraz kondycję zdrowotną,
j) zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw ekonomii społecznej,
k) pomoc w reintegracji zawodowej i społecznej,
l) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
m) udzielanie pomocy osobom przebywającym w zakładach karnych i opuszczającym te zakłady
(pomoc postpenitencjarna),
n) współpraca z jednostkami ochrony zdrowia, organizacjami społecznymi, służbami
penitencjarnymi, z administracją rządową i pozarządową,
o) współpraca ze środkami masowego przekazu,
p) komunikację społeczną (w tym organizację wydarzeń, kampanii i konferencji) oraz edukację
(w tym działalność informacyjna, szkoleniowa, konsultacyjna i wydawnicza) w zakresie
świadomości finansowej oraz ekonomii społecznej,
q) promowanie zdrowego stylu życia.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną.
4. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje (zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności):
PKD 58.11.Z Wydawanie książek
PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
5. Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):
PKD 58.11.Z Wydawanie książek
PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
6. Dochód z działalności odpłatnej przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)członków zwyczajnych,
b)członków wspierających,
c)członków honorowych
Członek zwyczajny
§10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
a) jest pełnoletnia,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego
lub za przestępstwo skarbowe,
d) złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie.
2. Zarząd może przyjąć w poczet członków zwyczajnych uczestnika, na podstawie pisemnej
deklaracji, o ile uzyska on uprzednio pisemną rekomendację ze strony dwóch osób posiadających już
status członka założyciela lub członka zwyczajnego Stowarzyszenia oraz po spełnieniu wszystkich
przesłanek, o których mowa w ust.1
3. Członkiem Stowarzyszenia może być również obywatel innego kraju.
§ 11
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
c) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów Statutowych
Stowarzyszenia,
e) korzystania z pomocy, zaplecza i mienia Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach
zgodnie z celami Statutowymi,
f) brania udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem
głosu.
§12
1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów Statutowych Stowarzyszenia,
d) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,
e) przestrzegania zasad koleżeńskości we wzajemnych stosunkach między członkami
Stowarzyszenia.
Członek wspierający
§13
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba prawna lub fizyczna, akceptująca
cele Stowarzyszenia, która dla poparcia jego celów i zadań zadeklaruje chęć pomocy finansowej lub
rzeczowej i zostanie przez Zarząd przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji lub dwustronnego
porozumienia.
§ 14
1. Członek wspierający ma prawo:
a) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
b) korzystać z pomocy i mienia Stowarzyszenia na zasadach określonych w porozumieniu,
o którym mowa w § 13,
c) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
§15
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych przez siebie świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia oraz przestrzegać ustaleń zawartych porozumieniu o którym mowa w § 13.
§16
Członek wspierający, będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez swojego upoważnionego
na piśmie przedstawiciela. Upoważnienie ważne jest aż do jego cofnięcia sporządzonego także
w formie pisemnej.
Członek honorowy
§ 17
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która
wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów Statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego
i czynnego prawa wyborczego.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§18
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku lub
nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez okres dwóch lat,
d) Wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku uchwały Zarządu Stowarzyszenia za prowadzenie
działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem, regulaminem oraz uchwałami władz
Stowarzyszenia
e) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub utraty zdolności do
czynności prawnych przez osobę fizyczną.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia
w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
4. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
§ 19
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić członka
z obowiązku opłacania składek członkowskich.
2. Składek członkowskich nie pobiera się od młodzieży uczącej się, nie osiągającej własnych
dochodów oraz osób bezrobotnych.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
§ 21
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.
2.Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od
uchwały Walnego Zgromadzenia.
3.Członkowie władz Stowarzyszenia mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną kadencję.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie
stanowią inaczej. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego obrad.
Walne Zgromadzenie
§ 22
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwoływane w trybie
zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd co dwa lata jako zebranie
sprawozdawczo wyborcze.
3. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków zwołuje się corocznie.
4. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
§ 23
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołujący zawiadamia listem
poleconym lub e-mailem wszystkich członków w terminie co najmniej 14 dni przed datą Walnego
Zgromadzenia.
§ 24
1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni członkowie:
zwyczajni – z głosem stanowiącym, wspierający, honorowi, zaproszeni goście – z głosem doradczym.
2. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca
i sekretarz.
3. Prezydium Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
obecnych członków.
§ 25
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie / nie wcześniej niż 1 godz. po
pierwszym terminie / bez względu na liczbę obecnych.
§ 26
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 27
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
b) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu zarządowi,
c) wybór: Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
d) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie, rozwiązania Stowarzyszenia
i przeznaczeniu jego majątku,
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
g) uchwalanie na wniosek Zarządu budżetu Stowarzyszenia,
h) uchwalanie na wniosek Zarządu planów działalności,
i) ustalanie wysokości składek członkowskich,
j) nadawanie na wniosek Zarządu godności Członka Honorowego
Zarząd Stowarzyszenia
§ 28
1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Członkowie zarządu za pełnienie swych funkcji nie pobierają wynagrodzenia.
Członkowie zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę związaną z realizacją projektów.
3. Zarząd składa się z 2-4 osób. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesów lub
członka/ów zarządu.
§ 29
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes bądź jeden z upoważnionych przez niego
Wiceprezesów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający
samodzielnie. Do zawierania umów w tym zaciągania zobowiązań do kwoty 10.000 zł oraz składania
oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis:
a) Prezesa jednoosobowo lub,
b) Wiceprezesa i jednego członka Zarządu, działających łącznie,
Do udzielania pełnomocnictw, zawierania umów i zaciągania zobowiązań powyżej wymienionej
kwoty10.000 zł oraz składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych
wymagany jest podpis Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i Członka Zarządu działających łącznie.
4. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu niejawnym, zwykłą większością
głosów.
5. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w trakcie kadencji do składu Zarządu można
dokooptować zastępcę członka Zarządu spośród osób kandydujących do tej funkcji na ostatnim
Walnym Zgromadzeniu, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może być większa niż ilość
członków pochodzących z wyboru.
§ 30
Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,
d) pełnienie obowiązków pracodawcy dla pracowników Stowarzyszenia,
e) tworzenie sekcji, komitetów społecznych i honorowych Stowarzyszenia oraz określanie
kompetencji i zakresu ich działania,
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
g) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
h) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności,
i) określenie logo Stowarzyszenia,
j) wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych Statutem do właściwości innych
władz Stowarzyszenia,
k) opracowanie i uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
l) podejmowanie uchwał dotyczących zmiany, uaktualnienia zakresu odpłatnej i nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego,
m) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresu.
Komisja Rewizyjna
§ 31
Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad bieżącą działalnością
Stowarzyszenia.
§ 32
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu, ani osoby pozostające z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz osoby skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej niezwłocznie po ich wyborze wybierają spośród siebie
Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.
4. W przypadku ustąpienia członka Komisji w trakcje kadencji do składu komisji można dokooptować
zastępcę członka Komisji spośród osób kandydujących do tej funkcji na ostatnim Walnym
Zgromadzeniu, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może być większa niż ilość członków
pochodzących z wyboru.
§ 33
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie przynajmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) występowanie do Zarządu i członków z wnioskami z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
c) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
d) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego Statutowych obowiązków, a także prawo żądania
zwołania posiedzenia Zarządu,
e) opracowywanie i uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 34
1. Na majątek stowarzyszenie składają się ruchomości, nieruchomości, środki finansowe, składki
członkowskie i fundusze z działalności odpłatnej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności
gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej,
c) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
d) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów,
e) ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,
f) dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
g) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
h) dochodów z kapitału,
i) przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
j) działalności gospodarczej.
4. Zabrania się :
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, organów lub pracowników oraz, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności,
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 35
Majątek Stowarzyszenia jest wypracowywany, gromadzony i przeznaczany jedynie dla skutecznego
realizowania celów Statutowych i w żadnej sytuacji nie może być dzielony między członków.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 36
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję
Likwidacyjną Stowarzyszenia i decyduje o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji.
§ 37
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.
§ 38
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisu Stowarzyszenia do właściwego rejestru.
Statut przyjęto uchwałą Nr ……/2017 dnia …………….2017 r.

 

Statut wersja PDF